Přípravné kurzy na přijímačky
na vysoké školy do zahraničí

Přijímací testy jsou jednou z nejdůležitějších součástí při výběrovém řízení na zahraniční vysoké školy. Školy používají několik druhů testů a každá má nastavenou minimální bodovou hranici, od které se můžete přihlašovat.

Potřebné body a další požadavky s vámi probíráme již při výběru univerzit v zahraničí, na které budete podávat přihlášku. Pokud se budete hlásit na školy se stejnými vstupními testy, máte více času na co nejlepší přípravu. Netříštíte svou pozornost a máte lepší šanci na dobrý výsledek.

Přípravné kurzy

Na přípravných kurzech k daným přijímacím testům na univerzity v zahrančí spolupracujeme s ověřenými přípravnými centry a také zahraničními lektory. Intenzita přípravy závisí hlavně na vašich současných výsledcích, cílech a času do podání přihlášek.

Níže jsme pro vás připravili přehled nejvíce rozšířených testů.

Spustit online test angličtiny

Anglické jazykové testy

IELTS

The International English Language Testing System

IELTS je celosvětově uznávaná zkouška z anglického jazyka, jejíž úspěšné složení vám otevře dveře při podání přihlášky na zahraniční univerzity, které vyžadují určitou úroveň angličtiny. Zkoušku IELTS uznává přes 10 tisíc organizací po celém světě, včetně akademických a vládních institucí. Svoji kredibilitu si získala zejména profesionálně tvořenými testy, které jsou vždy hodnoceny jednotně a spravedlivě.

IELTS je systém, který obsahuje dva různé typy zkoušek. První zkouškou je IELTS General Training, na základě které posuzují anglofonní země jazykovou způsobilost lidí, kteří žádají o povolení k práci, studiu či trvalému pobytu. Druhou zkouškou je IELTS Academic, která je důležitá pro potvrzení jazykové úrovně pro studium v angličtině. Obě verze testují čtyři základní jazykové dovednosti – poslech, čtení, psaní a mluvený projev. Mluvený projev se testuje face-to-face, tedy rozhovorem s proškoleným hodnotitelem. Výsledkem zkoušky je skóre, které se pohybuje na škále 1-9 (9 je nejlepší výsledek). Minimální hranice, kterou přijímají zahraniční univerzity, se většinou pohybuje od 6,5 bodu výše.

Zkoušku IELTS celosvětově zajišťují pouze tři organizace – British Council, IDP a Cambridge Assessment English. V České republice zajišťuje zkoušku IELTS společnost British Council, a to v Praze a Brně, většinou jednou za měsíc (mimo prázdnin). Zkoušku lze složit v papírové podobě i na počítači. Cena jedné zkoušky se pohybuje kolem 6 000 Kč.

Výsledky zkoušky, které odpovídají CEFR (evropskému referenčnímu rámci):

Cefr level A2 B1 B2 C1 C2
IELTS score range 2,5 – 3,5 4,0 – 5,0 5,5 – 6,5 7,0 – 8,0 8,5 – 9,0

Zdroj: https://www.britishcouncil.cz/zkousky/ielts

Přejít na oficiální web

CAE

Cambridge Assessment English – Cambridge Advanced English

CAE je celosvětově uznávanou zkouškou z anglického jazyka, která Vám poskytne potvrzení požadované úrovně angličtiny pro velké množství britských i amerických vysokých škol. Zkoušku CAE uznává přes 8000 institucí a organizací, mezi které patří např. Stanford, NYU, Cambridge či Oxford.

Zkouška CAE se skládá ze čtyř částí – čtení, psaní, poslechu a mluveného projevu. Hodnocení probíhá na tzv. Cambridge English Scale, která hodnotí každou část zvlášť, i všechny dohromady. Úroveň C1, které by měl člověk během testu dosáhnout, se pohybuje mezi 180 a 200 body (úroveň C2 se pohybuje mezi 200 a 230 body). Pro úspěšné přijetí na zahraniční univerzity je většinou potřeba dosáhnout alespoň 180 bodů.

Zkoušku CAE zajišťují certifikované organizace po celém světě, v České republice ji můžete složit například se společností British Council či P.A.R.K. Cambridge Exam Centre, a to ve velkých městech po celé republice. Lze ji složit v papírové formě i na počítači, nejvíce termínů je vypsaných během podzimních měsíců, v březnu a červnu. Cena jedné zkoušky se pohybuje mezi 4 500 – 5 000 Kč.

Přejít na oficiální web

TOEFL

Test of English as a Foreign Language

TOEFL je zkouška z anglického jazyka, kterou uznávají vzdělávací instituce po celém světě, nejvíce však v USA, Francii a Německu. TOEFL uznává více jak 10 000 organizací a institucí a patří mezi ně i prestižní univerzity, například Yale, MIT nebo NYU.

Zkouška TOEFL se skládá ze čtyř částí – čtení, poslechu, psaní a mluveného projevu. Mluvený projev se však netestuje face-to-face, ale přes počítač za pomocí sluchátek s mikrofonem. Nahrávky mluveného projevu se zasílají do centrálního testovacího centra, kde je vyhodnotí externí certifikovaný zkoušející. Výsledkem zkoušky je bodové skóre od 0-120 bodů, přičemž z každé části testu lze získat maximálně 30 bodů. Pro ověření vysoké úrovně anglického jazyka je potřeba dosáhnout v každé části alespoň 22 bodů, z hlediska celkového skóre je to 88 bodů. Zkoušky TOEFL můžete v České republice složit v certifikovaném zkušebním centru v Praze. Na zkoušku je potřeba se zaregistrovat na oficiálních stránkách TOEFL.

Upozornění: Zkoušky TOEFL nedoporučujeme v případě, že máte zájem o studium ve Velké Británii. Vysoké školy v UK tyto zkoušky většinou neuznávají.

Přejít na oficiální web

Další testy pro přijímací řízení na vysoké školy v zahraničí

SAT

Scholastic Aptitude Test

Podobně jako máme v České republice TSP (Test studijních předpokladů), tak mají univerzity v USA zkoušky SAT. Zkouška je rozdělena na dvě hlavní části a nepovinnou esej. První část se zaměřuje na porozumění textu, psaní a jazykové dovednosti. Druhá část testuje matematické schopnosti. Test trvá 3 hodiny. Na esej pak máte dalších 50 minut.

Za každou část můžete získat 200 – 800 bodů. Celkově tedy 400 – 1600 bodů. Esej má pak ještě své vlastní hodnocení. Kolik potřebujete získat bodů, abyste měli šanci na přijetí na vysokou školu v Americe? Samozřejmě čím více, tím lépe, ale vždy záleží na konkrétní škole. Na prestižní univerzity typu Harvard potřebujete téměř perfektní skóre (1500 – 1600), na ostatní to už bývá méně (1100 – 1500).

Mezinárodní zkoušky SAT se pořádají 4x ročně (říjen, prosinec, březen, květen) a lze je psát opakovaně. Nejpozději by se však měly skládat do prosince v maturitním ročníku. Je tak samozřejmě lepší se zkouškami začít už ve 3. ročníku. Zkoušky probíhají písemně v prostorách International School of Prague. Registrace probíhá online a je potřeba se registrovat nejpozději měsíc před termínem zkoušky. Cena jedné zkoušky vyjde na něco málo přes 1 000 Kč.

Část Časová dotace (min.) Počet otázek
Čtení 65 52
Psaní a jaz. dovednosti 33 44
Matematika 80 58
Esej (volitelná) 50 1

Přejít na oficiální web

ACT

American College Testing

Zkouška ACT slouží k ověření studijních předpokladů při podání přihlášky do bakalářských oborů (undergraduate) na vysoké školy ve Spojených státech. Zkouška ACT se skládá z otázek zaměřených na 4 oblasti – matematiku, četbu, angličtinu a vědu. Tyto části testují například porozumění textu, pochopení dat a jejich interpretaci, rétorické schopnosti i základy algebry a geometrie. Některé americké univerzity vyžadují i doplňující oblast – psaní. V této části testu se píše esej, ve které je hodnocena celková myšlenka eseje, její jasné vyjádření a struktura, schopnost argumentovat na dané téma i to, jak je esej syntakticky a gramaticky správně napsaná.

Ze zkoušky ACT je možné dohromady obdržet 36 bodů. Pokud se hlásíte na vysoce výběrovou prestižní univerzitu v USA, měli byste dosáhnout alespoň 27 bodů, aby Vaše přihláška ve velké konkurenci obstála. Na méně konkurenční, ale přesto selektivní univerzity, byste měli dosáhnout alespoň 25 bodů, pro méně selektivní obory Vám bude stačit i skóre kolem 18 bodů.

Ačkoliv zkoušku ACT uznávají univerzity v celé USA, je méně rozšířená než konkurenční SAT. To se promítá i do počtu testovacích center, kde zkoušku ACT můžete realizovat. Nejbližší testovací centra najdete v Německu (v Berlíně, Drážďanech, Hamburku…), dále také ve Vídni a ve Varšavě. Cena zkoušky ACT se pohybuje od 3 500 Kč (bez nepovinné části psaní) a může se lišit podle toho, jaké testovací centrum si zvolíte.

Přejít na oficiální web

GMAT

Graduate Management Admission Test

GMAT je standardizovaný test, který hraje rozhodující roli zejména při přijímacím procesu na amerických magisterských oborech se zaměřením Business Administration (obory zakončené titulem MBA). Na základě zkoušky GMAT můžete být přijati na více jak 2 300 škol a více jak 7 000 MBA programů.

Ve zkoušce GMAT se setkáte se čtyřmi sekcemi, přičemž všechny se soustředí na testování analytického myšlení, logiku a pochopení textu. Protože se zkouška GMAT skládá u počítače, je možné si dopředu zvolit, v jakém pořadí se Vám jednotlivé sekce v testu objeví. Obsahem testování je například analytická esej, kritické zhodnocení argumentů a dat či korekce složitého textu.

Maximální dosažitelné skóre pro zkoušku GMAT je 800 bodů, přičemž na vysoce konkurenční obory na univerzitách v USA je potřeba dosáhnout alespoň 710 a více bodů. Bodové ohodnocení je počítáno algoritmem již v průběhu testu – počítač nejprve zařadí průměrně těžké otázky a s každou správnou odpovědí otázky ztěžuje, s každou špatnou odpovědí dává lehčí otázky. Finální skóre je pak bodové ohodnocení nejen špatných a správných odpovědí, ale také dle úrovně zadaných úloh.

Obecně se doporučuje začít s přípravou na zkoušku GMAT alespoň tři měsíce před samotným testem. Studenti, kteří dosahují nejlepších výsledků v této zkoušce, její přípravě věnují minimálně 120 hodin. Cena zkoušky se pohybuje od 5 800 Kč a je potřeba se na ni přihlásit na oficiálních stránkách (mba.com). V České republice je možné zkoušky vykonat v počítačové škole GOPAS v Praze a Brně, kdykoliv během pracovní doby.

Přejít na oficiální web

GRE

Graduate Record Examination

Zkouška GRE General je standardizovaným testem, který hraje rozhodující roli zejména při přijímacím procesu na magisterských oborech se zaměřením Business Administration (obory zakončené titulem MBA), i na některých právnických oborech na univerzitách ve Spojených státech.

Ve zkoušce GRE se setkáte se třemi sekcemi, které se soustředí na testování analytického myšlení, logiku a pochopení textu. Obsahem testování je například analytická esej, kritické zhodnocení argumentů či porovnání dvou proměnných a určení jejich vztahu. Ve verbální a matematické části lze dosáhnout v každé maximálně 170 bodů, pro nejvíce kompetitivní obory je potřeba dosáhnout alespoň 162 bodů ve verbální části a 166 bodů v matematické části. Analytická esej je hodnocena 0 až 6 body.

Zkoušku GRE lze vykonat nejen jako obecnou zkoušku z analytického myšlení, jak je popsána výše, ale také v různých variacích pro další obory, tzv. subject test. Mezi nabídku těchto předmětových testů patří test z biologie, fyziky, chemie, matematiky, literatury v angličtině a psychologie.

Cena zkoušky se pohybuje od 4 800 Kč za zkoušku GRE General, a od 3 500 Kč za zkoušku GRE Subject test. V České republice je možné zkoušky GRE General vykonat v počítačové škole GOPAS v Praze a Brně, většinou dvakrát týdně. Předmětové zkoušky bohužel v České republice žádné testovací centrum nenabízí, nicméně můžete je absolvovat například v Londýně.

Přejít na oficiální web

Německé jazykové testy

Test DaF

Test Deutsch als Fremdsprache (Test of German as a Foreign Language)

Test DaF je jazykovou zkouškou z německého jazyka, která je celosvětově uznávaná pro ověření jazykových schopností vhodných pro studium vysoké školy v němčině. Z hlediska znalosti němčiny je tak její úspěšné absolvování vstupenkou na německé a rakouské univerzity.

Ve zkoušce TestDaF jsou testovány čtyři jazykové schopnosti – čtení textu a jeho porozumění, poslech, psaní krátkého textu a mluvený projev, který je nahráván přes mikrofon do počítače. Tyto čtyři části jsou hodnoceny dle příslušných úrovní označených jako TDN. Každá z nich odpovídá jedné úrovni referenčního rámce – úroveň TDN 3 odpovídá úrovni B2, úroveň TDN 4 odpovídá úrovni C1, úroveň TDN 5 odpovídá úrovni C2. Zejména úroveň C1 vyžadují jako doklad jazykových schopností německé a rakouské univerzity nejčastěji, nicméně vždy je zapotřebí zjistit si požadavky konkrétní univerzity – na některé obory stačí i úroveň B2. Zkouška TestDaF je centrálně hodnocena a díky tomu jsou pro všechny zajištěny rovné podmínky.

TestDaF lze absolvovat zhruba jednou za dva měsíce (6x ročně) a jeho cena se pohybuje kolem 4 500 Kč. V České republice tuto zkoušku můžete vykonat u Jazykové školy Hello, na Univerzitě Pardubice nebo Západočeské univerzitě v Plzni.

Přejít na oficiální web

DSH

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (German Language University Entrance Examination for International Applicants)

DSH je zkouškou z německého jazyka, kterou lze vykonat pouze v německy hovořících zemích, většinou ji realizují německé vysoké školy. Z tohoto důvodu se může lišit podoba jednotlivých úloh na daných univerzitách – test není standardizovaný. Každá ze zkoušek má však podobnou strukturu, skládá se ze dvou částí – z písemného a ústního projevu. V písemné části se setkáte s úlohami, které testují porozumění poslechu, čteného textu a gramatiky. Součástí písemné části je i esej na předem určené téma. Výhodou je možnost využít německý slovník pro vyhledání slovíček, se kterými jste se nesetkali. Ústní část je možné absolvovat pouze v případě, že úspěšně složíte část písemnou.

Písemná část zkoušky tvoří 70 % celkového hodnocení, ústní část tvoří 30%. Celkové hodnocení se vypočítává jako součet procent získaných v obou částech. Hodnocení se dělí na tři stupně – DSH 1, DSH 2 a DSH 3. Pro dosažení stupně DSH 1 je zapotřebí dosáhnout alespoň 57 %, pro DSH 2 minimálně 67 %, a pro DSH 3 alespoň 82 %. Pro úspěšné přijetí k vysokoškolskému studiu v němčině je většinou potřeba dosáhnout úrovně DSH 2.

Termíny zkoušky si každá zahraniční univerzita vypisuje individuálně, nicméně většinou se zkoušky konají jeden měsíc před začátkem semestru. Poplatek za zkoušku se pohybuje od 40 do 170 EUR, v závislosti na zvolené univerzitě, kde zkoušku chcete vykonat. Více informací lze získat přímo na stránkách univerzit, které zkoušky realizují, nebo lze kontaktovat jejich oddělení pro zahraniční studenty.

Přejít na oficiální web

Potřebujete pomoc s přípravou na zkoušku na zahraniční univerzitu?
Napište nám.

Radmila Majerová Sales manager+420 737 227 228
Uveďte prosím Vaše jméno a příjmení.
Napište prosím telefonní číslo (např. 611 123 456). Telefon má neplatný formát.
Zanechte nám prosím Vaši e-mailovou adresu v platném tvaru, např. jmeno@icloud.com E-mail má neplatný formát.
Zaklikněte prosím, jestli jste student(ka), nebo rodič.
Napište nám, o jakou službu byste měli zájem nebo jakoukoliv jinou poznámku.
Váš souhlas se zpracováním osobních údajů protřebujeme, abychom se Vám mohli ozvat zpět. Odeslat